Vyjádření VV KFS k článku v deníku MF Dnes
Monday, 25 January 2010

Všem oddílům hrajícím soutěže KFS v sezóně 2009/2010  + OFS Jč. kraje                                                                                                   

                                                                                              Č.Budějovice  22. 1. 2010

      Vážené oddíly,

nemůžeme jako VV KFS Jč. kraje  nereagovat na to, jakým způsobem byl napadán celý VV KFS a sekretář VV v článku p. Michala Cirmacia v regionálním vydání deníku MF DNES dne 16.1.2010. V tomto článku „Bývalý člen výkonného výboru nemlčí“, vychází p. Cirmaciu  z údajného tvrzení bývalého člena VV KFS Jč. kraje p. Jiřího Řehoře....

    Na začátku našeho vyjádření je třeba jasněji říci, že tvrzení pana Cirmacia, že sekretář dostal dvě vyjádření k tomuto článku, jsou nepřesná. Cirka 10 dní před zveřejněním výše uvedeného článku se redaktor MF DNES dostavil na sekretariát KFS a předložil sekretáři část článku s požadavkem, aby se sekretář k němu obratem vyjádřil. Sekretář si chtěl  text článku ofotit a následně po projednání s členy VV na toto písemně reagovat. Bohužel k tomuto p. redaktor nesvolil a vyjádření požadoval obratem.  Když sekretář trval na svém stanovisku, sdělil mu, že zašle otázky, což učinil v pátek emailem  dne 8.1.2010 v 15,57 hod.  Hned první otázka ale na sekretáře zněla „Měl jste možnost si přečíst část vyjádření bývalého člena Výkonného výboru KFS Jiřího Řehoře. Co tomu vyjádření říkáte?  Vzhledem k tomu, že již v této otázce je patrné, že mu byla předložena pouze část článku, odmítl se  vyjádřit před tím, než si bude moci celý článek přečíst a rovněž vzhledem k obsahu některých otázek tyto s příslušnými členy VV KFS projednat.  Zároveň v zaslaných otázkách byly ale i dotazy, které s předloženou částí článku nesouvisely.

      A nyní dovolte vyjádření VV KFS k informacím, které  v daném článku zazněly.

Ke sdělení, že byl účelově vybrán rozhodčí na utkání Hluboká/Bavorovice, aby znesvářil svým výkonem dotčené týmy, je nutné připomenout, že stejný rozhodčí řídil utkání těchto soupeřů i na jaře 2009 a to naprosto bezproblémově.

      VV KFS si nedokáže představit, jak by mohl podle údajných slov p. Řehoře sekretář z povzdálí ovládat celý fotbal v jižních Čechách. Ve výkonném výboru je sedm lidí a každý zodpovídá za svůj úsek. Každý z členů VV má svůj hlas, který také plně při zasedáních i ostatních rozhodnutích v systému „Per rollam“ plně využívá. Na některých věcech  se všichni ve VV shodnou, jindy je hlasování těsné. Vždy se při jednání ve VV důsledně dodržuje schválený jednací řád VV KFS Jč. kraje a princip, že ten o kom se jedná, nemůže do dané věci zasahovat. 

      Rovněž informace o tom, že by v případě nemožnosti předsedy vládl sekretář svazu, je opět hrubě účelová, předseda je volen celou VH a v případě jeho úmrtí  by bylo nejbližším úkolem ostatních členů VV co nejrychlejší svolání VH a provedení volby předsedy. Toto jsme již v roce 1999 v Jč. kraji po úmrtí tehdejšího předsedy VV p. JUDr. Straky zažili. Funkce místopředsedy VV je využívána pouze pro zastupování na jednáních nebo různých slavnostních příležitostech v případě, že předseda je pracovně zaneprázdněn. Většina oddílů dokonce ani neví, kdo je místopředseda svazu, protože v žádných materiálech ani  RS toto svaz nijak nezveřejňuje. 

      Co se týká sekretáře v pracovně právních záležitostech podléhá přímo vedení ČMFS.

      Všechny výdaje musí být zahrnuty v rozpočtu VV KFS, čerpání rozpočtu je upraveno vnitřním předpisem VV ze dne 3.3.2009. Účetnictví KFS, včetně předepsaného výkaznictví, je vedeno profesionální ekonomkou KS ČSTV, která nemá žádnou pracovní vazbu na KFS a je mimo kompetence KFS. Vše je pravidelně a  podrobně kontrolováno ORK KFS. Slova o neidentifikovatelných nákladech, o kterých ví jen sekretář svazu, jsou proto hrubá nepravda. Chtěli bychom předeslat,  že ORK KFS dosud neměla vůči hospodaření svazu nijaké výhrady.

      Po loňské Valné hromadě se VV rozhodl, že zvolení členové VV KFS budou přímo odpovídat za jednotlivé odborné komise, proto se všichni členové VV stali předsedy jednotlivých odborných komisí. O komisi sportovně technickou, která je řídícím orgánem soutěží KFS, neměl nikdo z členů VV zájem, a protože v minulosti byl sekretář KFS i sekretářem této odborné komise,  připadla tato komise logicky na jeho hlavu.  Považujeme toto  naopak za zvýšení odpovědnosti za řízení soutěží, protože jakákoliv závažná pochybení řídící  komise by šla v převážné míře na hlavu předsedy STK.  Ostatní funkce sekretář svazu  vykonával i v minulém VV a nepamatujeme si, že by kdokoliv k tomuto problému vznesl na zasedání nějakou námitku.

      Proti tvrzení, že žádná komise bez vědomí sekretáře nic nerozhodne, se předsedové odborných komisí VV KFS ostře ohrazují. Kromě STK se sekretář zasedání žádných jiných odborných komisí osobně nezúčastňuje, pro zasedání komisí organizačně zabezpečuje  dle jejich požadavků veškeré potřebné podklady pro jejich práci (což mimochodem je jeden z mnoha bodů pracovní náplně sekretářů krajských fotbalových svazů).

      Informace o tom, že podklady od oddílů, rozhodčích, delegátů a dalších subjektů se shromažďují na sekretariátu, je snad samozřejmá věc. Nedovedeme si představit systém, který by mohl nebo měl fungovat jinak. Stejně si  nedovedeme představit, jak by sekretář mohl tyto informace nějak zneužívat ke svému prospěchu. Všechny došlé dokumenty se evidují a sekretář je předkládá k projednání buď VV KFS nebo přímo předsedům odborných komisí.

      Rovněž slova o manipulaci s oddíly  podle potřeb sekretáře jsou dle našeho názoru  nesmyslem. Sekretář je naopak hlavním zastáncem toho, aby se VH zúčastňovaly všechny oddíly hrající soutěže mužů v daném ročníku a nikoliv pouze paritní část dle umístění. Bohužel, toto zatím stávající platné „Stanovy ČMFS“ neumožňují.  Koncem prosince a začátkem ledna proběhly plánované schůzky se všemi oddíly mužů hrajícími soutěže KFS v této sezóně, kde naopak oddíly vyslovily spokojenost s tím, že se mohou na sekretariát obrátit s jakýmkoliv odborným dotazem a že je jim promptně a relevantně odpovězeno. Právě v kontextu tohoto vynikne nelogičnost a nepravdivost  v článku uvedených skutečností.

      Celkově je článek napsán na bázi dohadů a spekulací, aby byl navozen dojem, že všechno jiné je výborné proti současnému stavu.

      Nikdy se VV KFS ve styku s novináři nebránil serioznímu rozhovoru. Bohužel s panem redaktorem Cirmaciem mají předseda i  někteří členové  VV KFS  špatné zkušenosti. Již mnoho let projevuje vůči jakémukoliv vedení KFS určitou zášť, takže informace, které mu byly v minulosti podány, byly účelově upraveny,  bagatelizovány nebo  i zkreslovány, což můžeme na některých uschovaných článcích dokumentovat.  Například po poslední VH KFS vznikl po dosti kontraverzním článku z průběhu VH z pera p. Cirmacia s ním na přání  předsedy KFS rozhovor na bázi „přímá otázka - přímá odpověď“, ale  ten nebyl nikdy otištěn -  asi odpovědi nevyzněly tak, jak si redaktor p. Cirmaciu přál.

      Tento dopis byl podrobně projednán a doplněn na zasedání VV KFS Jč. kraje dne 21.1.2010 a tato konečná verze byla schválen šesti hlasy přítomných členů VV KFS (jeden člen VV KFS se hlasování zdržel).

        Vážené oddíly a OFS, VV považoval za nutné Vám přímo napsat reakci VV na uvedený článek . Uvítali bychom, kdybyste ke článku a tomuto dopisu zaslali i své vlastní názory nebo vyjádření, za což předem děkujeme.

       Za VV KFS Jč. kraje  Ing. Milan Haškovec, předseda VV KFS Jč.kraje