Zápis ze schůzky VV s oddíly I.B třídy - 15.1.2010 - Hluboká nad Vltavou
Monday, 25 January 2010
Zápis ze schůzky VV KFS Jč.kraje se zástupci oddílů hrajících soutěže mužů I.B mužů v sezóně 2009/10

Schůzka VV s oddíly I.B třídy se konala dne 15.1.2010 v restauraci ZOO Hluboká/Vlt.  Pozvání VV KFS využili  zástupci 38 oddílů.

V úvodu jednání vystoupil p. Fanta Martin - zástupce firmy DataLife krátce přítomné informoval o možnosti uzavřít výhodné úrazové pojištění mládeže (do 17 let) za 300 Kč/os./měsíčně s jejich firmou  (nabídka firmy pro oddíly platí do konce března 2010).  Zároveň informoval zástupce oddílů, že za oddíl obdrží za každého svého pojištěného hráče  od firmy DataLife finanční bonus 1.000 - 1.200 Kč. Bližší a podrobné informace oddíly mohou získat od  p. Martina Fanty na tel. 602 116 800. 

V úvodní části jednání přivítal přítomné předseda  VV a ve své krátké zahajovací řeči informoval  přítomné oddíly o práci VV KFS od volební VH,  o činnosti VV ČMFS a o posledních novinkách z ČMFS. Zmínil se rovněž o některých podzimních zápasech, rozhodčích a DS. Informoval rovněž přítomné, že byly VV rozpuštěny listiny rozhodčích a návrh nových listin rozhodčích musí předložit KR KFS po absolvování jarních seminářů rozhodčích. V krátkosti se rovněž zmínil o zajištění prostředků (z UEFA)  na kompenzaci škod po jarních podvodních v Jč. kraji, připravovaném termínu nejbližší schůzky VV s OFS, která se uskuteční dne 22.1.2010 v Putimi u Písku a rovněž předal informace o potížích financování peněz ze „Sazky" . Závěrem své části vystoupení se předseda VV KFS zmínil, že z prostředků VV KFS byly oddílům zpětně proplaceny paušály DS za podzimní část soutěží v Jč. kraji.

Ve své zprávě rovněž informoval přítomné o uzavření „Smlouvy o poskytnutí marketingových práv", která přinese KFS za tři roky více než 1,4 mil. Kč a sdělil, že VV KFS bude podporovat, aby cirka 80% těchto prostředků se poskytlo v různé formě oddílům hrajícím soutěže KFS. 

Ve druhé části setkání vystoupili předsedové odborných komisí VV KFS

* komise STK (Eibl)  - informace o průběhu soutěží, podzimních kontumacích + podrobnější zhodnocení podzimní části sezóny

* komise DK (Kroiher) - informace o řešení některých podzimních kauz a zápasů, informace o práci komise a personálním obsazení komise DK

* komise rozhodčích (Maroušek)-  informace o způsobu obsazování zápasů, problémy s počty  rozhodčích, informace o  řešení některých zápasů, sdělení o zahájení  programu „Konvence", zavedení gestorů, otevření dalšího ročníku krajské ŠMR. Vyzval oddíly o pomoc  a požádal je o  „zpětnou informaci a vazbu" v případě, že rozhodčí si nebude  řádně konat své povinnosti  a vyzval je k určité toleranci při zápasech mladých rozhodčích.

* komise delegátů (Klíma) - informace o  práci DS, obsazování DS, problémy s malým zájmem nových o práci DS,  problémy s územní  strukturou sboru DS, rozdílná kvalita a přístup DS  k povinnostem. Proto se rovněž  připojil k výzvě předsedy KR, aby oddíly rovněž využívaly větší možnosti vzájemné komunikace mezi nimi a předsedy komisí KR a komisí DS. Za komisi DS přislíbil, že bude prosazovat úpravu článku 14/4 RS o snížení počtu delegací DS na jednotlivé oddíly v I.B a I.A třídě.  

* komise mládeže (dr. Žižka) - informace o  práci KM, jejím personálním složení, koordinaci práce s KM ČMFS.  Sdělení o průběhu mládežnických akcí v rámci kraje, které se uskutečnily na podzim 2009 a které zajišťovala KM KFS.

* komise trenérů (Bumba) - informace o průběhu a termínech školení a doškolení (obnova) kvalifikace trenérů licence „B" na KFS

* komise ORK KFS (ing. Hajdušek) -  informace o práci komise ORK, která byla přímo zvolená VH KFS.  Komise ORK má na KFS dva základní úkoly. Prvním je projednání odvolání proti rozhodnutí odborných komisí v I. instanci, druhým úkolem je kontrola a revize hospodaření KFS.

K první části práci komise předseda ORK informoval přítomné o řešení některých předchozích  odvolání.  V nejbližší době bude ORK projednávat odvolání oddílu Stachy (proti kontumaci utkání Sousedovice/Stachy) a odvolání hráče Fialy z Olešnice (proti trestu DK).

K revizní činnosti ORK uvedl předseda,  že ORK kontroluje, zda svaz hospodaří podle obecně platných předpisů, usnesení VH a svých vnitřních předpisů svazu. K tomuto bodu uvedl, že nebyl zjištěn žádný problém, zjištěné drobné formální závady ve vyúčtování byly vždy do další schůze ORK sekretariátem doplněny nebo opraveny.

V závěru tohoto bloku vystoupil p. Bumba  s informací o mezinárodním turnaji CBC, který s holandskou firmou Eurosportring pořádá každoročně KFS Jč. kraje, sekr. KFS s krátkou informací o práci detašovaného registračního pracoviště na KFS a ing. Kureš s informací o soutěžích a rozhodčích z profesionálních soutěží ČMFS.

Ve třetí části byl prostor pro diskuzi a náměty oddílů, ve kterých zazněly tyto zaznamenané podněty a návrhy :

- Kopal (Slavonice)* návrh, aby když si zajistí domácí oddíl na svých utkáních natáčení zápasů  na video, tak by nebylo nutné posílat na tyto zápasy delegáty

- Vanýsek (Bechyně) * doporučuje zvážit návrh zástupce Slavonic, zda by nebylo možno nějakým způsobem stimulovat oddíly k natáčení svých zápasů. Dle jeho názoru jsou náklady na DS vyhozené peníze.

- dr. Žižka - upozornil na občasný rozkol na udělení známky mezi rozhodčím a DS s tím, že natáčení videí by k řešení tohoto problému pomohlo

- Vanýsek (Bechyně) * minimálně z 80 % nejde DS proti rozhodčímu, ruka ruku meje a DS většinou špatný výkon rozhodčího „přikreje"

- ing. Hajdušek (Katovice"B) * souhlasí s návrhem některých oddílů I.A třídy, aby cesťáky platil svaz a paušály za DS oddíly, což by zajistilo určitou spravedlnost v nákladech na DS. Informace o špatných „kvalitách" některých natáčených videí oddílů KP

- ing. Kureš (předseda PK ČMFS) * informoval o důvodech delegací DS, připomněl některé povinnosti (dle SŘ) DS při utkání, používání videa na utkání nenahradí práci DS

- Hořejší (Řepeč) * dotaz, co platí víc při přestupcích hráčů, zda zápis DS nebo rozhodčího, sdělení, že na AR2 na jejich utkání na podzim byl delegován rozhodčí až z Kaplice (předseda KR slíbil prošetření a podání zprávy oddílu)

- Švarc (Hradiště) * pochválení dobré a rychlé komunikace se sekr. KFS ohledně dotazů oddílů, názor na snížení počtu delegací DS na jednotlivé oddíly, doporučuje zahrnout i  tzv. „slušnost" oddílů do sníženého počtu těchto delegací některých oddílů. Kritika „Konvence", dle jeho názoru by známky DS měly být zveřejňovány tak jako do loňského ročníku

- Kopal (Slavonice) * zrušení delegací DS s povinností zavedení videí by bylo pro oddíly z dlouhodobějšího hlediska finančně výhodnější

- Buřič (Olešnice) * na rozhodčí byl  malý tlak, v důsledku nízkých počtů rozhodčích prakticky v minulých ročnících rozhodčí z I.B tř. nebyli do okresů předáváni. Proto je sympatické, že KR chce toto znovu i přes nízké počty rozhodčích  zavést. Doporučuje  oddílům pomáhat s náborem nových rozhodčích z hráčů, kteří se zraní nebo již končí svoji kariéru

- Švarc (Hradiště) * oddíly vyvíjejí zbytečnou kritiku mladých rozhodčích

- Maroušek (KR)  * velká „úmrtnost" mladých rozhodčích, mnoho končí již po několika zápasech právě z tohoto důvodu, že neunesou kritiku a nadávky diváků. Proto apeluje na oddíly, aby měly s těmito velmi mladými rozhodčími určitou shovívavost a trpělivost, jinak problémy s obsazováním budou stále trvat

- ing. Hajdušek (Katovice"B) * oddíly málo využívají možnosti čl. 14/3 RS, kdy mohou na tiskopise do 48 hod. poslat (v případě hrubých a závažných chyb rozhodčího) hodnocení rozhodčího nebo rozhodčích. Rovněž doporučuje více využívat možností vetací rozhodčích nebo DS dle čl. 14/6 RS. 

- Eibl (sekretář)  * za podzim došla pouze tři hodnocení rozhodčího - z odehraných 1854 zápasů (bez jarních předehrávek)

- Maroušek (KR) * doporučuje oddílům zasílat jen v případě závažných a hrubých chyb, tato hodnocení se rozhodčím započítavají  do jejich hodnocení, KR /(viz jejich zápisy) se vždy s tímto zabývá

- Zvánovec (Lomnice) * doporučuje VV přijít s nějakým návrhem na financování DS v dalších ročnících. Dle jeho názoru budou lepší výkony rozhodčích, když se budou funkcionáři oddílů také chovat férově Doporučuje VV více podporovat oddíly pracující s mládeží, brát v úvahu zkvalitňování výkonnosti. Prioritní by měla být pomoc mládeži a pomoc oddílům kvalitně pracujícími s touto mládeží

Proč  hrají v I.A třídách ml. žáci 8+1   (na tento dotaz odpověděl předseda KM dr. Žižka)

- Vanýsek (Bechyně) * on sám osobně byl velkým odpůrcem tohoto systému, po podzimních zkušenostech však vidí jeho pozitiva

- Janák (Kunžak) * možnosti čerpání peněz z fondu „bezpečných branek". (na tento dotaz odpověděl předseda VV ing. Haškovec)

- dr. Žižka (KM) * informace o zkoušení   možnosti tzv. „střídavého startu" u mládeže (zatím v Plzeňském a v jednom moravském kraji).  Informace o stanovisku VV a KM KFS, že s uzavřením   soutěží mládeže v trámci „Českých soutěží" Jč. kraj nesouhlasí

- Kureš, Eibl * možnosti zavedení střídavého startu u mládeže musí v plné míře vázat na úpravu legislativních norem a i registrace

- Fabián (Ledenice) * na používání videa místo DS nemá stejný názor jako zde zaznělo. Dle  jeho názoru jsou DS potřeba. Podpora mládeže by měla být prioritní. Na vesnicích a menších místech je fotbal krásné divadlo vícekrát do roka. V oddílech dělají všechno zadarmo, důležitá pro kontrolu činnosti rozhodčích a DS je zpětná vazba a lepší  spolupráce  oddílů s komisemi KR a DS. V Ledenicích nemají problém s počtem mladých lidí, ale brzdí je velká konkurence ostatních sportů (např. softbal).

- Kubeš (Borovany) *  náhrady za přestupy hráčů do zahraničí (na tento dotaz odpověděl předseda ing. Haškovec a sekretář Eibl)

- Eibl (sekretář) * informace oddílům, že od 20.10.2009 platí nové (snížené) sazby registračního řádu do ČMFS ze zahraničí.   Sazby jsou nyní stanoveny pro hráče starších 16 let (do 16 let je registrace zahraničních hráčů zdarma) takto :

* Při přestupu českého hráče zpět do mateřského klubu, ze kterého odešel bez souhlasu - 500 Kč

* Při přestupu českého hráče zpět do mateřského klubu, ze kterého odešel se souhlasem -3000Kč

* Při přestupu českého hráče zpět do jiného než mateřského klubu - 3000 Kč

* Při přestupu cizince do ČMFS - 3000 Kč

* Při přestupu cizince do českého klubu, ze kterého odešel hráč bez souhlasu - 500 Kč

* Při přestupu cizince do českého klubu, ze kterého odešel hráč se souhlasem - 3000 Kč

* Při přestupu cizince zpět do jiného než mateřského klubu - 3000 Kč

- Švarc (Hradiště) * nadávání a spílání rozhodčím se stalo u nás národním sportem. Proto doporučuje oddílům bránit a chránit mladé začínající rozhodčí, protože jejich eventuelní chyby plynou z nedostatku zkušeností a nikoliv z úmyslu

Na veškeré dotazy průběžně odpovídali zástupci VV a předsedové odborných komisí VV, další  podněty a náměty oddílů budou projednány na lednovém nebo únorovém zasedání  VV

Závěrem předseda VV  vyzdvihl prospěšnost těchto setkání pro získání vzájemné informovanosti a přehledu,  popřál  všem přítomným mnoho zdaru a zdraví v roce 2010 a poděkoval všem přítomným za jejich aktivní přístup.


S pozdravem

Eibl Vladimír                                                            ing. Haškovec Milan  v.r.

sekretář VV KFS Jč.kraje                                         předseda VV KFS Jč.kraje